You are currently viewing Potencjał kadrowy budownictwa w Polsce do 2050 roku

Potencjał kadrowy budownictwa w Polsce do 2050 roku

  • Post author:
  • Post category:Artykuly

W polskim budownictwie od wie lu lat brakuje wykwalifikowanych pracowników w kluczowych zawodach szkol nic twa branżowe go. Firmy budowla ne sygnalizują za po trze budowanie na ok. 150 tys. pracowników szczególnie z grupy zawodów szkolnictwa branżowego. Sytuacja ta ma miejsce mimo zatrudniania 150 – 200 tys. pracowników z krajów trzecich (głównie Ukrainy). Firmy (szczególnie duże) zwracają jednocześnie uwagę na specyfikę za trudnienia w budownictwie.