Propozycja w sprawie zniesienia barier przy realizacji nadbudów

Wywiad z Panem Markiem Beśka, Prezesem SEDG

PROJEKT

PROPOZYCJA

Dla Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

w sprawie zniesienia barier na jakie napotyka realizacja NADBUDÓW

    W nawiązaniu do posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 20 czerwca 2017 r. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości wspólnie ze Związkiem Zawodowym „Budowlani” z organizowała  w dniu 29 listopada 2017 roku  roboczą konferencję poświęconą barierą w realizacji budownictwa mieszkaniowego w formie nadbudów.

Uczestnicy konferencji zidentyfikowali liczne bariery prawne, które ograniczają rozwój tej formy budownictwa. Oprócz nich, wskazywali na niski poziom świadomości korzyści płynących z nadbudów i towarzyszącej takim inwestycją termomodernizacji, wśród lokatorów, nadających się do nadbudowy budynków. Obie te bariery powodują, że w minimalnym stopniu wykorzystywany jest ogromny potencjał rozwiązywania wielu palących problemów społecznych.

     Nadbudowy, jak żadna inna forma budownictwa, mogą rozwiązać w efektywny kosztowo i środowiskowo sposób, szereg palących problemów społecznych a w szczególności:

  • zapewnić podaż mieszkań przystosowanych do dysfunkcji wieku senioralnego w miejscu zamieszkania seniorom, którzy zajmują za duże jak na ich potrzeby, drogie w utrzymaniu i nieprzystosowane do pogłębiającego z wiekiem stopnia niesprawności mieszkania.
  • zapewnić podaż mieszkań dla wielodzietnych rodzin w okolicy o pełnej infrastrukturze społecznej.
  • radykalnie rozwiązać problem budowy dźwigów osobowych dla 60 tys. budynków z tzw. wielkie płyty
  • radykalnie podnieść standard energetyczny i cywilizacyjny nadbudowywanych domów w wyniku ich Głębokiej Termomodernizacji i instalacji dźwigów osobowych.

W związku z powyższym uczestnicy Konferencji podjęli deklarację wsparcia eksperckiego działań na rzecz likwidacji w/w barier

     W oparciu o stanowisko uczestników, KBiN i ZZ Budowlani jako liderzy dotychczasowego Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, rekomendują podjęcie działań na rzecz likwidacji barier w realizacji nadbudów.

Ponadto swoje stanowisko wraz z deklaracją jego inicjatorów przekaże do instytucji rządowych praz poinformuje o podjętej inicjatywie:

  • Sejmową Komisję Infrastruktury.
  • Sejmowa Komisję Polityki Senioralnej
  • Sejmowa Komisję Polityki Społecznej i Rodziny
  • Senacką Komisję Infrastruktury.

Uzasadnienie inicjatywy Lex NADBUDOWA 3E

Celem inicjatywy uchwalenia nowego prawa jest ułatwienie i wsparcie nadbudowywania kondygnacji nad budynkami mieszkalnymi.

UZASADNIENIE

Nadbudowy są najefektywniejszą środowiskowo formą pozyskiwania nowych mieszkań. Wynika to z braku konieczności budowy stanu zerowego i najszerzej rozumianej infrastruktury. Inną istotną cechą nadbudów winna być ich zero-energetyczność oraz realizacja projektu pt. Dostępność Plus. Może ona być wymogiem prawnym bo obecnie nie ma barier technicznych i ekonomicznych dla realizacji nadbudów w takim standardzie energetycznym.

Ponadto, jeżeli nadbudową będzie towarzyszyła Głęboka Termomodernizacja budynku pozwali ona na radykalnie obniżenie zapotrzebowania na energię sektora komunalnego. Kolejnym efektem takich kompleksowych inwestycji będzie ich wpływ na zdrowie mieszkańców wynikający z radykalnej poprawy jakości powietrza w mieszkaniach tych budynków z nadbudowami poddanych GT, ponieważ jej elementem jest wprowadzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej, która umożliwia skuteczną filtrację powietrza wentylacyjnego. Biorąc pod uwagę, że 50% czasu przebywamy w mieszkaniach to jakość powietrza wewnętrznego ma najwyższy wpływ na nasze zdrowie.

Jednakże najistotniejszym powodem, dla którego należy wprowadzić postulowane prawo, którego celem jest wyeliminowanie wszelkich barier dla tego rodzaju budownictwa i stworzenie systemu zachęt dla jego wdrażania, jest demografia. Szybko starzejące się społeczeństwo jako efekt uboczny rodzi sytuację, w której kilkadziesiąt procent seniorów zajmuje duże, nieprzystosowane do narastającej z wiekiem niesprawności, mieszkania, często bez windy. Przystosowanie tych zasobów do niepełnosprawności mieszkańców rodzi ogromne koszty (kilkadziesiąt tysięcy na mieszkanie). Kontrowersyjne jest także przeprowadzanie seniorów do DPS i domów seniora bowiem z reguły wiąże się to z przeprowadzką do innej okolicy. Zrywa to niezbędne dla dobrostanu seniorów więzi społeczne. Tych wad nie ma przeprowadzka do mieszkania nadbudowanego przystosowanego do niepełnosprawności i dostępnego dzięki dobudowywanym windą. Należy zauważyć, że uwalniane przez seniorów duże mieszkania tworzą podaż lokali potrzebnych dla wielodzietnych rodzin, których budowy nie przewiduje program M+.

Zatem postulowane ustawodawstwo (ustawa) może mieć korzystny wpływ na realizację bardzo wielu kierunków polityki Państwa między innymi: bezpieczeństwa energetycznego kraju, polityki klimatycznej, rewitalizacji zasobów mieszkaniowych, polityki zdrowotnej, polityki prorodzinnej i polityki senioralnej.

Opr. dr. Ludomir Duda

Warszawa, 2018/2019