You are currently viewing Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

  • Post author:
  • Post category:Edukacja

Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nie-formalnego dla osób o niskich kwalifikacjach (SkillsUp Nr 2010-1-PL 1-LEOOS-11472) realizowany był przez Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji – Pań-stwowego Instytutu Badawczego w Radomiu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12. 2012 r.

Jednym z podstawowych celów programu Leonardo da Vinci jest wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych, poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Cel ten wytycza kierunek prac projektu w konsorcjum złożonym z pięciu europejskich instytucji: Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu; Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku; Konsorcjum ENAIP Triest, Włochy; Uniwersytetu Galati, Rumunia; Polskiego Stowarzysznia Gipsu, Warszawa.

Systemy suchej zabudowy to nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w głównej mierze do wykań-czania wnętrz. Wzrost zainteresowania lekkimi technologiami budowlanymi widać nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Oprócz walorów estetycznych, tj. suchy i czysty montaż czy dbałość o środowisko naturalne, należy zwrócić także uwagę na parametry techniczne, a w szczególności na ciężar powierzch-niowy, który jest znacznie niższy niż w przypadku technologii mokrych. Sucha zabudowa jest specjalnością nową, szybko rozwijającą się na świecie technologią wykańcza-nia budynków z użyciem płyt kartonowo-gipsowych. Monter suchej zabudowy świadczy usługi budowlane w zakresie montażu systemów suchej zabudowy wnętrz. Specjalizuje się w montażu lekkich konstrukcji budowlanych z zastosowaniem płyty gipsowo-kartonowej, gipsowo-włókowej, gipsowej, cementowej na ruszcie z metalowych profili lub na konstrukcji drewnianej. Posiada szeroką wiedzę na temat systemów suchej zabudowy, a od jego praktycznych umiejętności i wiedzy zależy wysoka jakość prac przy aranżacji wnętrza obiektu budowlanego.

Opracowany na potrzeby projektu SkillsUp program modułowy dla specjalizacji Technologia syste-mów suchej zabudowy wnętrz jest przeznaczony do realizacji w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach: murarz 712[06] i technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]. Wspiera proces naucza-nia i uczenia się. Przeznaczony jest do realizacji w zawodowej szkole budowlanej poprzez powiązanie ce-lów i materiału nauczania z procesem pracy i zadaniami zawodowymi. W systemie wsparcia pozaformalne-go i nieformalnego uczenia się najważniejszą rolę odgrywa przygotowanie materiałów szkoleniowych. Dlatego też w projekcie Skillsup opracowane zostały cztery pakiety edukacyjne (w języku polskim i angielskim) dla jednostek modułowych w specjalizacji „ Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” zawierające poradniki dla ucznia i nauczyciela w następujących zadaniach zawodowych: ,,Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz”; ,,Montowanie systemów ścian działowych”; ,,Montowanie systemów okładzin ściennych”; ,,Montowanie systemów sufitów podwieszanych”.

Badanie potrzeb szkoleniowych odbędzie się z wykorzystaniem programu komputerowego opracowanego przez ITeE – PIB „System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników”. Program bazuje na Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych i stosuje strategię samooceny umiejętności zawodowych. System ten wpisuje się w ideę Europejskich Ram Kwalifikacji (European Qualifications Framework – EQF) w uczeniu się przez cale życie, które stanowią nowy sposób interpretowania kwalifikacji w całej Europie oraz punkt odniesienia do tworzenia przejrzystych struktur kwalifikacji w każdym kraju. W szczególności system umożliwia monitorowanie wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz określanie potrzeb szkoleniowych w zawodach wysokiej szansy i zaawansowanych technologii, w tym w zawodach szkolnych podległych resortowi gospodarki. Należy zaznaczyć, że na rynku brak jest tego typu rozwiązań, które z jednej strony stanowiłyby bazę wiedzy o zadaniach zawodowych, umiejętnościach i cechach psychofizycznych wymaganych w realnym środowisku pracy, z drugiej zaś strony dawały możliwość interakcji z rzeczywistymi kwalifikacjami i kompetencjami po to, aby tworzyć plany rozwoju oraz programy dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.

Zgodnie z założeniami celów projektu nabyte umiejętności zostaną zweryfikowane poprzez określenie zasad z wykorzystaniem koncepcji Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), który ma ułatwić transfer, uznawanie i akumulację efektów uczenia się osobom zamierzającym uzyskać określoną kwalifikację. Zasady te mają na celu wspieranie mobilności i uczenia się przez cale życie.

Projekt SkillsUp promuje innowacyjne sposoby kształcenia i szkolenia zawodowego, skupiając się wokół zwiększenia skuteczności i atrakcyjności metod nauczania, a także zbliżenia efektów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy. Problemy rozwiązywane w projekcie SkillsUp koncentrują się na połączeniu potrzeb rynku pracy z kształceniem i szkoleniem zawodowym osób o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji. Opracowane jednostki modułowe przedstawiają zagadnienia w sposób szczegółowy, w związku z czym stanowią źródło informacji, wspierając w szczególności osoby o specjalnych potrze-bach edukacyjnych. Projekt ten ma być odpowiedzią na pytanie: jak wykorzystać technologie informa-tyczne w diagnozowaniu i doskonaleniu kompetencji zawodowych?