Polityka prywatności

 

 POLSKIE STOWARZYSZENIE GIPSU

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu internetowego www.psg.pl jest Polskie Stowarzyszenie Gipsu, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000053234 identyfikując się numerem informacji podatkowej NIP: 9511947260, numerem statystycznym REGON: 016114926. Firma została zarejestrowana pod adresem (00-641) Warszawa przy ul.  Mokotowska 4/6/313, adres poczty elektronicznej e-mail: sekretarz@www.srv67579.seohost.com.pl, zwana dalej „Administratorem”.

 

2.      Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1.      CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających z portalu www.psg.pl w przypadku:

a)      składania informacji kontaktowych, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),

b)     zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:

Osoba zamawiająca – Usługobiorca podaje:

a)       imię i nazwisko – w celu korzystania z Usług naszego Serwisu internetowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,

b)       numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,

c)       adres zamieszkania/pobytu/zameldowania – w Panelu klienta dla poprawności działania sytemu IT wymagamy również wskazania swojego adresu,

d)       Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – jest on niezbędny do fakturowania transakcji. Pobieramy go od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP, jednakże, w sytuacji kiedy nie posiadają Państwo nadanego numeru NIP, prosimy o uzupełnienie pola znakiem myślnika, tj. „-”

e)       numer konta bankowego do wpłat i numer rachunku do wypłat – dzięki wskazaniu tych numerów możliwym będzie realizowanie właściwych transakcji,

f)      adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,

g)       adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

h)       Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

i)         inne dane podawane w Serwisie.

3.      OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przechowywane są przez Administratora:

a)      w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b)      w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od trzech do pięciu lat.

1.       Podczas korzystania ze portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

2.       Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w portalu www.psg.pl. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

3.       Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

5.       Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a)    przetwarzane zgodnie z prawem,

b)  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c)   merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.     Dane osobowe mogą być przetwarzane przez www.psg.pl w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)  dążenia do zawarcia, a następnie realizacji przedmiotu Umowy z Użytkownikiem Serwisu, w tym do prowadzenia Konta, pobierania, przechowywania i przekazywania faktur i rozpatrywania reklamacji związanych z Umową – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b)      zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z funkcjonalności Konta i Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c)     ustalania, rozpatrywania i dochodzenia roszczeń w związku z zawartą Umową z Użytkownikiem, a także obrony swoich praw – art. 6 ust. 1 lit. f) oraz 9 ust. 2 lit. f) RODO,

d)   realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

e)     bieżącej komunikacji w przedmiocie zawartych Umów oraz prowadzenia korespondencji i odpowiadania na zapytania kierowane przez Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes www.psg.pl – art. 6 ust. 1 lit.

f)       RODO,

g)     przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na portalu www.psg.pl, co stanowi prawnie uzasadniony interes art.6 ust. 1 lit. f) RODO,

h)     dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania danych, co stanowi prawnie uzasadniony interes www.psg.pl – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

i)        wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie tego typu informacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

j)        przekazywania ofert drogą telefoniczną, za pomocą urządzeń końcowych, w tym automatycznych systemów wywołujących – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie tego typu informacji na wskazany numer telefonu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7.      Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych,

b)    poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek pomyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

c)     usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych na przykład, gdy:

• wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,

• Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,

  • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,

d)     ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:

  • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
  • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
  • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
  • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

e)      przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

f)       wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,

g)      nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

h)      wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

8.          W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikających z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

9.       Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 10, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@www.srv67579.seohost.com.pl.

10.       Podanie danych osobowych:

  • w celach, o których mowa w pkt 5 lit. a) i c) powyżej – jest niezbędne do zawarcia i realizacji sprzedaży przedmiotu ze strony www.psg.pl.
  • w celach, o których mowa w pkt 5 lit. b) powyżej – jest niezbędne do umożliwienia korzystania z funkcjonalności konta w Portalu;
  • w celach, o których mowa w pkt 5 lit. d powyżej – jest obligatoryjne na podstawie przytoczonych w tym punkcie przepisów prawa,
  • w pozostałym zakresie – jest dobrowolne.

11.       Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

12.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu portalu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

§ 4

PLIKI „COOKIES”

 

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na portalu internetowym www.suchazabudowa.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

a)       „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

b)      „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

6. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych podanych w portalu Internetowym www.psg.pl oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.  Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

a)       Dostęp do danych – art. 15 RODO

b)       Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c)       Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d)      Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e)      Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

f)       Sprzeciw – art. 21 RODO

g)      Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji zmiany uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres:  sekretarz@www.srv67579.seohost.com.pl.

4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.