O PSG, historia

O PSG

Polskie Stowarzyszenie Gipsu zostało założone w 1999 roku w celu propagowania suchej zabudowy dla polskiego budownictwa. Stowarzyszenie reprezentuje swoich Członków wobec instytucji naukowo-technicznych, organów administracji państwowej i samorządowej. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej w celu wymiany doświadczeń i wspólnych działań na rzecz rozwoju i zastosowania rozwiązań systemowych z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych do zabudowy poddaszy, budowy ścian wewnętrznych. Wspiera działalność promocyjną na rzecz suchej zabudowy do budowy ścian wewnętrznych oraz ich zastosowań w budownictwie.

Historia

1999
Utworzenie i formalne powołanie Polskiego Stowarzyszenia Gipsu w Polsce

2001
Uczestnictwo na prawach członka w europejskiej organizacji – EuroGypsum. Organizacja ta została powołana 1961r. jako struktura Europejskiej Federacji narodowych stowarzyszeń producentów wyrobów budowlanych z gipsu, z siedzibą w Brukseli.

2003
Organizacja pionierskiego Konkursu Architektonicznego (wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP) „Gips – Sztuka Wyobraźni

2004
Organizacji konkursu dla firm wykonawczych „Gips – Sztuka Montażu” pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury

2005
• PSG zostaje członkiem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, branżowej organizacji skupiającej organizacje Pracodawców związanych z sektorem budownictwa

• Najwięcej informacji i tekstów nt. Suchej Zabudowy powstało w latach 2001-2008 jako teksty zamieszczane w prasie branżowej i wnętrzarskiej, które zostały opublikowane na najbardziej poczytnych czasopismach związanych z branżą budowlaną i wykończeniową. Jednorazowo i cyklicznie, z neutralną ikonografią i insertami w postaci np. encyklopedii gipsu. Przez te lata niezmiennie bardzo dużą popularnością cieszy się, wielokrotnie już przebudowywany serwis www.polskigips.pl – dedykowany suchej zabudowie. Rocznie strony serwisu firmowanego przez Stowarzyszenie odwiedzało ok. 150 tys. unikalnych użytkowników. Materiały były wielokrotnie wykorzystywane w wielu serwisach branżowych np. muartoraplus.pl czy budowlaniec.pl.

2008
• Podjęcie współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT, która została nominowana przez MEN oficjalnym polskim przedstawicielem w organizacji EuroSkills.

• W celu promowania i powołania nowej konkurencji tj. montażu suchej zabudowy, sponsorowanie drużyny narodowej (projekt PolSkills), która po raz pierwszy oficjalnie uczestniczyła w międzynarodowym konkursie umiejętności zawodowych EuroSkills2008 w Roterdamie.

2009
• Na wniosek PSG, zgłoszono przez Federacje NOT propozycję wprowadzenia nowej konkurencji w finałach Euroskills pt. Dry Wall Installer. Polska propozycja została pozytywnie rozpatrzona przez zarząd EuroSkills, a wnioskowana konkurencja została wprowadzona w Lizbonie w 2010r. na najbliższej edycji finałów

• Zakończenie prac nad opracowaniem pionierskiego wydawnictwa PSG, pt. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Systemów Suchej Zabudowy.

2010
• Rozpoczęcie współpracy PSG z Instytutem Technologii Eksploatacji, Placówka Badawcza w sektorze edukacyjnej w zakresie; certyfikacji, walidacji, recenzji naukowych wydawnictw branżowych. W kontekście wprowadzanych zmian w budownictwie mieszkaniowym, głównym celem działania było rozpoczęcie procesu przygotowania nowego zawodu budowlanego dot. prac nad wykończeniem wnętrz.

• Zakończono proces opracowania III edycji podręcznika pt. „Montaż Systemów Suchej Zabudowy”, który zostały pozytywnie oceniony i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

• Współorganizacja międzynarodowego Kongresu Branżowego Eurogypsum w Krakowie, przy uczestnictwie ponad 100 zaproszonych gości.

• Nominacja Pawła Kocemby, eksperta PSG na stanowisko Chief Expert dla nowo powoływanej konkurencji DWS w ramach konkursu finałowego Euroskills2010. Opracowanie założeń Test Project dla w/w konkurencji.

• Organizacja eliminacji branżowych i prowadzenie przygotowań zespołu PSG do udziału (w ramach drużyny narodowej) w finałach konkursu EuroSkills2010 w Lizbonie w konkurencji Dry Wall System, przy zgłoszonych 6 zespołach. W ramach nowej konkurencji, zdobycie srebrnego medalu, przez polski dwu-osobowy zespół w konkurencji Dry Wall System w konkursie EuroSkills2010 Lisboa. Zajęte II miejsce stanowiło duże osiągnięcie i międzynarodowy sukces, który z braku zainteresowania mediów nie został szerzej komentowany w kraju. Główny cel organizacji konkursu w krajach członkowskich UE jest popularyzacja uzyskiwania wysokich kwalifikacji zawodowych (dla młodzieży w wieku od 18 do 24 lat.), głównie w postaci umiejętności praktycznych, na mobilnym rynku pracy.

2011
• Udział w projekcie SkillsUp – w ramach Leonardo da Vinci dot. Systemu wsparcia kształcenia nieformalnego i poza-formalnego dla osób o niskich kwalifikacjach na przykładzie zawodu Montera suchej zabudowy przy wykorzystaniu LLL. Projekt był finansowanych z funduszy UE.

• Rozpoczęcie szkolenia przeznaczonego dla ponad 200 nauczycieli praktycznego zawodu kształcących

• Zrealizowano dostawy materiałów dla ZSZ, posiadających warsztaty dla nauki montażu Systemów Suchej Zabudowy.

• Przeszkolono 20 ekspertów reprezentujących Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych (SSRW), którzy zostali mianowani członkami komisji egzaminacyjnych w OKE w w/w zawodzie.

2012
• W ramach reformy systemu edukacji MEN, udział PSG w konsultacjach przy wprowadzeniu nowego zawodu. W miejsce dotychczasowego zawodu; technolog robót wykończeniowych, kształconego w Zasadniczych Szkłach Zawodowych, wprowadzono nowy zawód „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”.
Ten nowy zawód wychodzący, naprzeciw potrzebom firm wykonawczych w budownictwie, przewidywał jako jedyny w kraju do 2018r. 3 kwalifikacje; (B.5), (B.6) i (B.7). Po walidacji każdej z tych kwalifikacji uczeń/słuchacz otrzymywał świadectwo państwowe, honorowane wśród Pracodawców, co jest jednocześnie potwierdzeniem ich jakości i efektywności kształcenia.

2013
▪ Opracowanie poradnika i podręcznika Montażu Suchej Zabudowy przeznaczonych dla uczniów ZSZ, który został przekazany do 350 szkolnych bibliotek.

▪ Dystrybucja podręczników jako podstawowego narzędzia kształcenia dla nowego zawodu

2014
▪ Udział w realizacji projektu „Trener CertiVET w ramach Erazmus +, z obszaru edukacji zawodowej. Chodziło o procedurę potwierdzania (walidacji) kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku kształcenia nieformalnego oraz przez doświadczenie w pracy dla zawodu trenera kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej, na przykładzie zawodu Montaż suchej zabudowy.

▪ Zawarcie umowy z ITB na dokonanie zlecenia PSG dot. badania ścian wysokich na nowym piecu w Pionkach

2015
▪ Wdrożenie pionierskiego projektu w postaci I Kampanii edukacyjnej w internecie dot. zmiany postrzegania technologii SSZ vs. technologia tradycyjna (Mur) i popularyzacja technologii SSZ wśród szerokiego grona potencjalnych inwestorów indywidualnych. Przygotowano 3 filmy, log SSZ i stworzono nową stronę;www.suchazabudowa.pl
Uzyskano ponad 200 tys. kliknięć i 170 tys. views

• Podjęcie działań w ramach powołanej dwustronnej grupy rządowej dot. kontynuacji oficjalnych w sprawie zniesienia ograniczeń przy eksporcie płyt kartonowo – gipsowych do Białorusi. Negocjacje zakończyły się fiaskiem w 2016r. i polski eksport został zatrzymany.

▪ Wystąpienie i zgłoszenie do ochrony patentowej znaku;

2016
• Szkolenia dla nauczycieli Zasadniczych Szkól Zawodowych i ekspertów z zakresu montażu suchej zabudowy, zorganizowano dla 282 uczestników.

• Zrealizowano II Kampanię internetowa promocji systemów suchej zabudowy, która przebiegała na przełomie 2015/2016. Reklamy tekstowe zostały wyświetlone łącznie w wyszukiwarce ponad 2 ml razy.

• Zawarcie umowy o współpracy i rozpoczęcie organizacji szkoleń branżowych dla członków Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych

• Udział w międzynarodowym projekcie pt. V4-Visegrad dot. konkursu umiejętności praktycznych w zakresie konkurencji montażu suchej zabudowy. Współzawodnictwo dotyczyło drużyn z: Węgier Czech, Słowacji i Polski, jako etap przygotowania do finałów EuroSkills2018 Budapeszt.

• Raportu z uczestnictwa w tym międzynarodowym pilotującym konkursie, PSG przekazało do Minister Anny Zalewskiej i Minister Jadwigi Emilewicz. Od tego momentu rozpoczął się proces instytucjonalnego uczestnictwa Polski w organizacji EuroSkills przez fundacje FRSE.

2017
•  Konsultacje przy powołaniu nowego zawodu dla 4 poziomu krajowego sytemu kwalifikacji pt. Technolog Robót Wykończeniowych w budownictwie.

• Przy współpracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, zakończono opracowanie branżowego standardu dla produkcji gipsu syntetycznego. Opracowanie stanowi wytyczne w postaci wymagań i parametrów technicznych, występujących przy produkcji gipsu syntetycznego FGD.

• Konsultacje PSG przy powołaniu nowego zawodu w 2017/2018 dla 4 poziomu krajowego sytemu kwalifikacji pt. Technolog Robót Wykończeniowych w budownictwie.

2018

• Promocja lekkich technologii i koordynacja pionierskiego projektu NADBUDOWA3E, przez społeczną Grupę Inicjatywną (poparcie 10 instytucji). Celem jest ułatwienie realizacji nadbudów w budynkach mieszkalnych w skali kraju.

• Opieka merytoryczna nad przygotowaniem laureata Turnieju Złota Kielnia, do udziału w konkursie EuroSkills2018 Budapeszt wg Test Project w konkurencji montażu suchej zabudowy.

• Udział Krzysztofa Baranowskiego, sekretarza PSG na stanowisku eksperta/sędziego w konkurencji suchej zabudowy w finale EuroSkills, Budapeszt 2018, który został powołany przez FSRE na członka drużyny narodowej.

• Uczestnictwo w pracach Zespołu Trójstronnego dla sektora budownictwa i gospodarki komunalnej. Zgłoszenie projektu pt. Nadbudowa 3E do prac nad zniesienia barier.

• Przygotowano V wydanie wydawnictwa PSG pt. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Systemów Suchej Zabudowy.

2019

• Realizacja cyklu szkolenia PSG z zakresy p.poż i odporności ogniowej SSZ dla 400 członków okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa na teranie kraju.

• Wykonanie przekładu wydawnictwa PSG pt. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru w 5 wersjach językowych , przeznaczonych dla sąsiednich rynków, w których nie działają lokalne stowarzyszenia .

• Zakończenie projektu badawczego dot. procesu decyzyjnego użytkowników Systemów Suchej Zabudowy w Polsce.

2020

• Organizacja warsztatów dla określenia najbliższej strategii działania branży wg rekomendacji wynikających z zakończonego projektu badawczego dla sektora budowalnego.

• Sponsorowanie konkurencji Montaż Suchej Zabudowy w finale centralnym LXIX edycji Turnieju Złota Kielnia – podczas targów Budma2020. W tej konkurencji uczestniczyło 772 uczniów z 84 szkół zawodowych. Laureatami finału zostali następujący finaliści:

IKamil Brodowy Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie175,5 pkt
IIPaweł Brus Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu167,5 pkt
IIIPaweł Hassa Zespół Szkół Budowlanych Bydgoszcz164,5 pkt

Z powodu pandemii organizacja jubileuszowego 50 konkurs została wstrzymany do 2022 roku

• Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowego wydawnictwa PSG pt. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności”.

• Rozpoczęcie projektu opracowania branżowego Katalogu Nakładów Rzeczowych, z uwzględnieniem indeksacji wg klasyfikacji BIM.

2021

• Przygotowania projektu realizacji filmu instruktażowego PSG/SSRW dla pokazania wszystkich etapów montażu kompletnie wykończonej łazienki.

• Pionierskie opracowanie branżowego KNR dla Suchej Zabudowy