Misja

Minęło już 20 lat działalności POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GIPSU (PSG) w sektorze budownictwa

• Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszechnianie gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania.
• Upowszechnianie kompleksowej wiedzy z zakresu rozwiązań systemowych opartych na gipsie, dostosowanej do oczekiwań i potrzeb odbiorców (wykonawców, architektów i projektantów, inwestorów komercyjnych i indywidualnych, urzędników, inspektorów nadzoru).
• Promowanie gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego zastosowania.

CELE STOWARZYSZENIA

wg Statutu „Polskiego Stowarzyszenia Gipsu” (§2.)

1. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału budowlanego oraz możliwości jego zastosowania.
2. Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:
a) wydawanie oświadczeń dotyczących technicznych kwestii zastosowań gipsu,
b) współpracę w ramach grup roboczych w celu opracowania standardów prac wykończeniowych z użyciem produktów gipsowych,
c) prowadzenie i wspieranie badań z zakresu fizyki budowli,
d) współpracę z innymi organizacjami na rzecz sporządzenia opracowania i poprawy norm dla polskiego przemysłu gipsowego,
e) działalność edukacyjna i organizacja szkoleń,
f) promocję,
g) działalność na rzecz integracji producentów i użytkowników gipsu,
h) informowanie o obowiązujących trendach, nowych opracowaniach, danych dotyczących rynku,
i) działalność na rzecz poprawy jakości i produkcji gipsu,
j) działalność popularyzacyjno-wydawnicza,
k) organizowanie konferencji, seminariów naukowych i odczytów.

STRATEGIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GIPSU

• Integracja branży producentów rozwiązań systemowych z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych,
• Reprezentacja interesów branży wobec środowisk zewnętrznych,
• Pełnienie funkcji doradczych dla organów administracji państwowej zajmujących się regulacjami w sektorze budownictwa oraz uczestnictwo w roli eksperta w pracach instytucji badawczych, instytucji zajmujących się jakością produktów i ich dopuszczeniem do obrotu,
• Bieżący monitoring zmian w krajowym i europejskim systemie prawnym oraz inicjowanie oraz opiniowanie przepisów prawnych istotnych dla branży, w szczególności w zakresie produkcji lub zastosowań płyt gipsowo-kartonowych,
• Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany informacji, doświadczeń, podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji produktów i technologii gipsowych, ich zastosowań i udoskonalania,
• Współpraca z organizacjami, stawiającymi sobie za cel krzewienie idei zdrowych mieszkań i ekologii oraz propagowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii wpływających w szczególności na ochronę środowiska,
• Dialog z wykonawcami i użytkownikami rozwiązań systemowych z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych, uświadamianie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa, czy zaniechania systemowego podejścia do wykonywania ścian wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych,
• Organizowanie i aktywny udział w konferencjach, szkoleniach i seminariach naukowych, oraz imprezach branżowych,
• Opracowywanie i realizacja planów promocyjnych wpierających propagowanie „lekkich technologii” w budownictwie,
• Opracowanie branżowych standardów dla rozwiązań systemowych z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych, katalogów, opinii, zaleceń, instrukcji itp.,
• Propagowanie idei stosowania przez budownictwo wyrobów spełniających wszystkie obowiązujące normy, przepisy w zakresie zastosowań i bezpieczeństwa.
• Promowanie nowych technologii i wyrobów budowlanych.