You are currently viewing Nadbudowa 3E

Nadbudowa 3E

Nadbudowa - nowe mieszkania

to nowe mieszkania

Stowarzyszenie podjęło działania od 2017 w celu przyjęcia do realizacji projektu Nadbudowa 3E. Przy współpracy z ZZ Budowlani przygotowano debatę ekspercką w dniu 29.11.18r. oraz pierwsze posiedzenie robocze przedstawicieli organizacji w dniu 18.01.2019r.

Priorytetem powołanej GRUPY INICJATYWNEJ dla tego projektu, składającej się z ponad 10 instytucji pod przewodnictwem KBiN, jest promocja projektu promocji realizacji nadbudów na terenach uzbrojonych w oparciu o lekkie technologie oraz wymiana doświadczeń.

Dodatkowym celem jest analiza istniejących barier formalnych, ich wyartykułowanie i przedstawienie propozycji prawnych do ich rozwiązania. Przyjęta nowa nazwa projektu pt. „Nadbudowa3E”, ma dotyczyć głównych kierunków promocji tj: ekologii, energooszczędność, ekonomii przy wybudowaniu dodatkowych kondygnacji na istniejących budynkach mieszkalnych. W projekcie chodzi o promocje nowych lekkich technologii i zidentyfikowanie – w ramach procesu inwestycyjnego – istniejących barier i propozycji ich zniesienia. Projekt może dotyczyć konieczności prowadzenia uzgodnień z kilkoma ministerstwami w tym Min. Sprawiedliwości i MSWiA. Najlepszym rozwiązaniem byłaby uchwalona specustawa, tak jak to przeprowadził rząd w ramach projektu Mieszkanie Plus.  W chwili obecnej sektor budownictwa znajduje się w kompetencjach kilku ministerstw. Przygotowanie realizacji nadbudowy trwa ca 3 lata i należy zmierzać do ograniczenia formalnych barier, ułatwienie przygotowania inwestycji i promocji szerszego wprowadzania nowych lekkich konstrukcji modułowych 2D i 3D, wraz z systemami suchej zabudowy dla wykańczania wnętrz nowych mieszkań. Do tego potrzebna jest analiza istniejących barier formalnych, ich wyartykułowanie i przedstawienie propozycji prawnych do ich rozwiązania. Z tego powodu aktualna koncentracja działań dotyczy promocji rozwiązań technologicznych i poszukiwanie potencjalnych inwestorów (spółdzielnie, gospodarka komunalna).

W oparciu o ostatnią analizę ITB  przedstawiona na wiosnę 2019 dla komisji sejmowej z br., w kraju posiadamy ponad 60 tys. budynków w wielkiej płyty, głównie 4 piętrowych bez wind, które technicznie nadają się do takiej rozbudowy i rewaloryzacji (termoizolacja, elewacja, winda) – zmieniając radykalnie jakość starzejącego się społeczeństwa oraz realne zwiększając standard mieszkań i zmniejszając opłaty za media.   

W celu rozszerzenia instytucjonalnej współpracy i bezpośredniego wsparcia tego projektu w środowisku budowalnym – przewiduje się wprowadzenie DEKLARCJI Poparcia przez organizacje społeczne.

Jednocześnie wyspecjalizowane firmy w zakresie budownictwa modułowego i producentów dedykowanych wyrobów budowalnych  stanowić będą dodatkowe wzmocnienie dla realizacji tego projektu.

Istotnym etapem działania jest udział w przy realizacji projektu rządowego „Dostępności Plus” i promocji nadbudów jako wspólnego projektu dla rewaloryzacji 60 tys. budynków z tzw. „Wielkiej Płyty”.