You are currently viewing Informacja MRPiT dotycząca rynku pracy w sekcji budownictwo

Informacja MRPiT dotycząca rynku pracy w sekcji budownictwo

Informacja dotycząca rynku pracy w sekcji Budownictwo. Materiał na Zespół
Trójstronny do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Wybuch epidemii COVID-19 zakłócił stale obserwowane na rynku pracy tendencje. Rekordowo niski poziom bezrobocia rejestrowanego, notowany w Polsce do końca 2019 roku wraz z pojawieniem się pandemii zaczął rosnąć, choć nie tak gwałtownie jak prognozowano po ogłoszeniu wiosennego lockdown’u. Wg wstępnych danych w styczniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,5% i była o 1 p. p. wyższa niż rok wcześniej, zaś liczba bezrobotnych wzrosła o 167,4 tys. osób (18,2%) do poziomu 1 089,6 tys. osób.

W wyniku pogorszenia się koniunktury gospodarczej oraz ograniczenia działalności gospodarczej część pracodawców podjęła decyzje o przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Porównując skalę zgłoszeń zwolnień w 2020 r. z rokiem 2019 odnotowujemy znaczące pogorszenie się sytuacji. W całym 2020 r. zakłady pracy zgłosiły zamiar zwolnienia 73,5 tys. pracowników (rok wcześniej było to 31,9 tys. osób), zatem wzrost wyniósł 130%, tj. 41,6 tys. osób. Faktycznie zwolniono zaś 30,4 tys. pracowników, tj. o 5,8 tys. (23,5%) więcej niż w 2019 r. W 2020 r. w sekcji budownictwo zgłoszono do zwolnienia 2 tys. osób, co stanowiło 2,7% wszystkich zgłoszonych do zwolnienia w 2020 r., z czego faktycznie zwolniono 1 tys. osób (3,2% ogółu zwolnionych). W porównaniu z 2019 r. nastąpił wzrost liczby zgłoszonych do zwolnienia w sekcji budownictwo (o 0,9 tys. osób, tj. 80,3%) oraz wzrost liczby zwolnionych (o 0,2 tys. osób, tj. 29,2%).

W końcu 2020 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 80 tys. bezrobotnych pracujących przed zarejestrowaniem w sekcji budownictwo, tj. o 15,8 tys. osób więcej niż w końcu 2019 r. W ciągu roku liczba bezrobotnych poprzednio pracujących w budownictwie zwiększyła się o 24,6%, przy wzroście liczby bezrobotnych ogółem o 20,8%.

Przygotowała Aneta Bińkowska we współpracy z Tomaszem Baryłą, przy wkładzie DAG