You are currently viewing GUS – Dane dla Budownictwa I-X 2020

GUS – Dane dla Budownictwa I-X 2020

Dynamika produkcji budowlano-montażowej 23.11.2020 r. w październiku 2020 roku.

Według wstępnych danych produkcja budowlanomontażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była w październiku br. niższa o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 4,1%) oraz wyższa o 0,4% w stosunku do września 2020 roku (przed rokiem spadek o 3,8%).

Tablica 1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych)

W stosunku do października ub. roku wystąpiło zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 1,8%), zajmujących się wznoszeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,0%) oraz budową budynków (o 11,3%).

W porównaniu z wrześniem 2020 roku zwiększenie wartości prac budowlanych zanotowano w jednostkach wykonujących roboty specjalistyczne o 7,1% oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 0,3%. Zmniejszenie wartości (o 4,3%) zanotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków. W okresie styczeń-październik 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., zwiększenie wartości (o 1,7%) produkcji budowlano-montażowej wystąpiło w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót specjalistycznych. Jednostki, których podstawowym rodzajem działalności było wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz budowa budynków zanotowały spadek (odpowiednio o 1,4% i 5,4%). Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w październiku br. była niższa o 4,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 r. spadek o 6,7%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 7,5% (w 2019 r. wzrost o 0,3%). W okresie styczeń-październik 2020 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił spadek wartości robót inwestycyjnych ( o 0,7%,) oraz remontowych (o 4,1%) wobec wzrostów analogicznych prac o 3,4% i 3,9% w 2019 r.

Wykres 1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2015=100)3