Kamienie milowe PSG

Statutową Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG), jest upowszechnianie wyrobów budowlanych, produkowanych z gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania w systemach suchej zabudowy oraz usługach edukacji formalnej i pozaformalnej.

Stowarzyszenie zostało powołane w1999 roku i działa już ponad XX lat. Członkami wspierającymi, reprezentującymi czołowych producentów systemów suchej zabudowy wnętrz są: KNAUF, NORGIPS, RIGIPS/SAINT-GOBAIN, SINIAT/ETEX oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (obecnie jeden z instytutów w Sieci Badawczej Łukasiewicz). PSG od samego początku tj. 2000 r. należy do EUROGYPSUM (Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Gipsowego), którego głównym celem jest promowanie materiałów budowlanych z gipsu, ze szczególnym uwzględnieniem systemów suchej zabudowy stosowanych w budownictwie. W 2021/2022 r.

EUROGYPSUM obchodziło w Brukseli swój uroczysty Jubileusz 60-lecia, jako zasłużona branżowa organizacja pracodawców w UE. Od 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Gipsu należy również do Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, która od 2017 r. m.in. uczestniczy w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i promuje tematykę związaną z rozwojem branży budowlanej.

Integracja środowisk związanych z przemysłem gipsowym pozwala skuteczniej propagować w Polsce ekologiczną suchą zabudowę wnętrz w budynkach, opartą na płycie gipsowo-kartonowej oraz badać potrzeby potencjalnych inwestorów i w konsekwencji dostosowywać produkcję do potrzeb polskiego, europejskiego i światowego rynku budowlanego, w tym wymagań emisji CO2.

PSG koncentruje się również na szeroko rozumianych działaniach edukacyjnych, których celem jest poprawa jakości nauczania montażu systemów suchej zabudowy i to zarówno na poziomie szkół  podstawowych, branżowych jak i w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla rynku pracy. Ten wieloletni proces został rozłożony na etapy.

Od 2010 roku eksperci Stowarzyszenia opracowali i wdrożyli modułowy program nauczania dla kwalifikacji Montaż Systemów Suchej Zabudowy w nowym zawodzie pn. Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie (przy współpracy z Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu) oraz przygotowali wzorcowe poradniki, oddzielne dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. To pierwsze w Polsce wydane drukiem wydawnictwo stanowiło podręczniki do kształcenia modułowego do nauki zawodu wg nowej podstawy programowej wprowadzonej we wrześniu 2012 r.. Podręczniki te było promowane przez funkcjonujący,  w tamach latach, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej). W kolejnych latach PSG opracowało nowe edycje podręcznika do nauki  zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W ramach dzielności edukacyjnej akredytowani trenerzy PSG rozpoczęli cykl szkolenia nauczycieli kształcenia praktycznego szkół zawodowych/branżowych w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  w kwalifikacji – B6. Ten nowy zawód stał się bardzo popularny i jako nieliczny składał się z trzech kwalifikacji. W efekcie tego wprowadzono nowy zawód pt.: Technik robót wykończeniowych w budownictwie wg podstawy programowej z 2019 r.

W latach 2011-2012 PSG uczestniczyło w projekcie programu LdV Transfer Innowacji pn.: „System wsparcia uczenia się nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach – SkillsUP” koordynowanym przeze Łukasiewicz – ITeE, gdzie m.in.  powstała platforma e-learningowa do nauki podstaw montażu suchej zabudowy. W latach 2014-2015 trwały dalsze prace nad rozszerzeniem o kolejne moduły zakresu wiedzy na temat montażu systemów suchej zabudowy ujętej na dedykowanej platformie (www.skillsup.eu).

Na uwagę zasługuje fakt opracowania pionierskiego branżowego wydawnictwa pt. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Systemów Suchej Zabudowy (WTWiO) , które od 12 lat (IV nakłady) zdobyło uznanie jako przydatne i bardzo praktyczne. Jest to jeden z nielicznych przykładów efektywnej współpracy w ramach branży dla ustalenia wspólnych standardów technicznych i konsekwentnej dbałości o jakości robót wykończeniowych.  Dlatego wydawnictwo to stanowi często podstawę do zawierania umów na wykonanie robót wykończeniowych w technologii suchej zabudowy. Dołączone do wydawnictwa WTWiO załączniki są uznawane przez strony umowy jako podstawę odbioru powykonawczego. Przekazano krajowym specjalistom ponad 11 tys. egzemplarzy. O randze tego pionierskiego wydawnictwa świadczy fakt, iż zostało ono przetłumaczone w ostatnich latach na 5 języków i stanowi ważną rolę w branżach budowlanych na tych rynkach UE. Wprowadzenie na inne rynki ustalonych wspólnie standardów w kraju nie jest częstym przypadkiem. To należy podkreślić jako prężność działania w branży wyrobów budowlanych z gipsu.

Prace nad skorygowanym i uzupełnionym ,o aktualny zasób wiedzy, najnowszym nakładzie WTWiO doprowadziły do dostępu  tego wydawnictwa w wersji drukowanej i cyfrowej.

 

 Należy również podkreślić, że  PSG dokonało dużego wkładu dla polskiej drużyny narodowej w międzynarodowych konkursach umiejętności praktycznych EUROSKILLS w latach 2008-2010. W oparciu o wniosek strony polskiej (FSNT NOT) złożony w 2010 r.  do tej organizacji, wprowadzono nową konkurencje tj. Montaż Systemów Suchej Zabudowy. Właśnie na zawodach EUROSKILLS 2010 w Lizbonie, Paweł Kocemba, CHIEF LIDER nowej konkurencji jako desygnowany ekspert PSG – opracował założenia (TEST PROJECT), moduły wykonania i kryteria oceny pionierskiej konkurencji.  Sponsorowany i przygotowany przez PSG uczestnik zdobył pierwszy w historii Polski  srebrny medal w konkurencji Drywall Installer. W latach 2019-2022 eksperci PSG uczestniczyli w realizacji projektu ERASMUS+, koordynowanego przez Łukasiewicz-ITeE pn. „Platforma informacyjno-konsultacyjna wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności na poziomie krajowym i europejskim – WeRskills”. W ramowego projektu przeprowadzono m.in. ogólnopolski konkurs umiejętności zawodowych: Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021  https://werskills.com/call-for-drywall-systems-competition/

 

Na uwagę zasługuje fakt trwałego uczestnictwa Polski w tym europejskim projekcie. We wrześniu 2023 r. WorldSkill Europe zaplanowała organizację finałowego konkursu EuroSkills w Gdańsk/Arena. Międzynarodową imprezę, która odbywa się cyklicznie co dwa lata  – przygotowuje teraz Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji.

PSG wielokrotnie uczestniczyło w konkursach umiejętności praktycznych, sponsorując uczestników w znanym krajowym konkursie pt. „Złota Kielnia” i  „Buduj z pasją”  w w/w kwalifikacji. Więcej informacji na temat systemów suchej zabudowy oraz Polskiego Stowarzyszenia Gipsu na stronie www.suchazabudowa.pl

 

Opr.: Krzysztof Baranowski                                          Warszawa 05 stycznia 2023r