You are currently viewing Drużyna Narodowa w finałach EuroSkills 2008-2018

Drużyna Narodowa w finałach EuroSkills 2008-2018

 • Post author:
 • Post category:Konkursy

Drużyna Narodowa w finałach EuroSkills 2008-2018

Drużyna Narodowa w finałach umiejętności zawodowych Euroskills

w latach 2008/2018

 1. Działania przygotowawcze do udziału w konkursie EuroSkills

 

Idea konkursu EuroSkills, promującego umiejętności zawodowe młodych europejczyków w przedziale wiekowym 18-25, jest odpowiednikiem światowego konkursu umiejętności zawodowych – WorldSkills, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 1950 w Madrycie. Konkurs ten odbywa się co dwa lata, zawsze w lata nieparzyste. Głównym organizatorem konkursu EuroSkills była – European Skills Promotion Organization (ESPO), Europejska Organizacja Promocji Umiejętności. Pierwsza edycja konkursu obejmującego terytorium UE pod nazwą EuroSkills (konkurs organizowany jest co 2 lata, tylko w lata parzyste) zainicjowana została się w 2008 r. w Rotterdamie w Holandii i kontynuowana w Lizbonie w 2010.

 

 1. OBECNY ORGANIZATOR FINAŁÓW EUROSKILLS

Finał EuroSkills w 2008 był pierwszym, tego rodzaju, europejskim odpowiednikiem światowego konkursu umiejętności zawodowych organizowanym przy wsparciu siostrzanej – WorldSkills., którego pierwsza historyczna edycja odbyła się w roku 1950 w Hiszpanii, natomiast 41 edycja odbyła się w 2011 w Londynie, 45 przedostatnia w 2019r. w Kazaniu. Kolejna 46 odbędzie się w w Chinach- Shanghai2021, przewidziana dla 46 konkurencji.

 

Powołana w styczniu 2007 w Amsterdamie organizacja – ESPO, od 1 stycznia 2011 zmieniła nazwę na WORLDSKILLS EUROPE, która zrzesza 29 krajów członkowskich, w tym również kraje nienależące do unii europejskiej. Na podstawie porozumienia lub licencji uzyskano pełną unifikacje i ujednolicenie działania w skali Świata i Europy. World Skills International obejmuje terytorium całego świata, a finały są przemiennie organizowane co roku w zatwierdzonych krajach. W wielu krajach jedna organizacja została powołana do przygotowanie reprezentacji narodowej dla obu typów finałów tych organizacji.

Polska pierwotnie była członkiem w okresie: 2007 do 2011, a Pani Ewa Rudomno, dyr. CKE, była także Członkiem Zarządu Euroskills do 2011 roku.. Po przerwie, FSRE została formalnym członkiem w 2017 r. reprezentująca nasz kraj.

 

 1. GŁÓWNE CELE WORLDSKILLS EUROPE,

jako Europejska Organizacja Promocji Umiejętności – stanowią poniższe elementy:

 • Promocja doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych, skoncentrowana głównie na ludziach młodych, w krajach należących do unii europejskiej, efa (european free trade association) i krajach kandydujących do ue
 • Podnoszenie świadomości i wagi doskonalenia zawodowego i wysokiej jakości ustawicznego kształcenia zawodowego w UE
 • Rozwijanie współpracy i partnerstwa pomiędzy organizacjami i firmami aktywnymi w edukacji zawodowej i szkoleniach
 • Wspieranie projektu: L-long learning w kontekście uczenia się przez całe życie w UE
 • Podnoszenie standardów i jakości pracy w ramach praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji w UE.
 • Podnoszenie statusu i atrakcyjności edukacji zawodowej wśród młodych ludzi i ich rodziców
 • Wprowadzenie innowacyjności i nowych konkurencji

 

 1. GŁÓWNE ZADANIA POWOŁANEJ W UE INSTYTUCJI:
 • Organizacja biennale europejskiego konkursu umiejętności Euroskills
 • Pomoc udzielana krajom członkowskim w organizacji narodowych eliminacji
 • Wsparcie polityki i programów edukacji zawodowej i szkoleń w UE
 • Współpraca z organizacjami europejskimi takimi jak: CEDEFOP, ETF i EVTA na polu edukacji zawodowej i szkoleń
 • Promocja europejskich umiejętności zawodowych na poziomie globalnym we współpracy z WORLDSKILLS INTERNATIONAL i innymi organizacjami regionalnymi
 • Współpraca z partnerami rynkowymi i społecznymi na polu promocji jakości umiejętności zawodowych

 

 1. POCZĄTKOWE DZIAŁANIA FSNT NOT do 2011r.
 • Zgodnie ze statutem, narodowe organizacje członkowski, maja wpływ – po przez swoich delegatów – na wybór: władz statutowych, wybór Zarządu i zgłaszanie wniosków.
 • Zatwierdzenie przez MEN -Naczelnej Organizacja Technicznej jako reprezentanta narodowego, która na podstawie pisemnej rekomendacji MEN, została formalne przyjęta do organizacji EuroSkills we wrześniu 2007.
 • Od 2008 do 2011, członkiem zarządu Euroskills, desygnowana z Polski była dyr. Ewa Rudomino przedstawiciel MEN.
 1. UDZIAŁ w FINALE EUROSKILLS – ROTERDAM 2008:

 

6.1 SYNTETYCZNE DANE dot. ORGANIZACJI FINAŁU EUROSKILLS ROTTERDAM2008

 • 26 uczestniczących drużyn narodowych
 • 27 konkurencji w 6 domenach, stanowiących 50 zawodów
 • Łączna ilość – 480 zawodników
 • Udział 600 sędziów/ekspertów i obserwatorów technicznych z całej Europy
 • Uczestniczyło ca. 1150 wolontariuszy
 • Powierzchnia przewidzana dla konkursu-wynosiła 35 000 m ² na terenach w Ahoy Exibition Center w Rotterdamie
 • W trakcie 3 dni imprezę odwiedziło ponad 35 000 zainteresowanych kształceniem zawodowym w postaci uczniów, nauczycieli, rodziców, ekspertów, itp

 

6.2 UDZIAŁ POLSKIEJ REPREZENRTACJI W finałach -EUROSKILLS Roterdam 2008

Przygotowanie 21-osobowej Drużynę Narodową przewidzianą do udziału w konkursie EuroSkills2008 w Rotterdam’ie, w tym grupę polskich obserwatorów/expertów w konkurencjach, w których nie zgłoszono polskich zawodników

Polską drużynę narodową w konkursie w Rotterdamie tworzyło 21 zawodników (w 9 konkurencjach obejmujących 16 zawodów) wyłonionych w eliminacjach pod nazwą PolSkills2008, które odbywały się od kwietnia do sierpnia 2008 r. przy organizacyjnym wsparciu ze strony Naczelnej Organizacji Technicznej, reprezentującej nasz kraj w strukturze WorldSkills Europe (byłe ESPO).

 • Selekcja, przygotowanie zawodników w ramach prowadzonych pierwszych wewnętrznych eliminacji tzw. Krajowego Konkursu Umiejętności Zawodowych – stanowiących pilotażowy projekt pt. PolSkills2008.
 • Przygotowanie zgrupowania INTEGRACYJNEGO, po którym nastąpił wyjazdem całej ekipy z Poznania do Roterdamu specjalnym autobusem.

 

 1. UDZIAŁ W FINALE KONKURSU EUROSKILLS2010 W LIZBONIE na terenach EXPO

 

7.1 KONTYNUACJA FSNT NOT w przygotowaniu udziału w EUROSKILL LIZBONA 2010

 

Pierwszy udział Polski w finałach w Roterdamie2008 stanowił, praktyczne zapoznanie się z warunkami, ostrą rywalizacją i panującym współzawodnictwem w ramach rozgrywanych konkurencji. Organizacja polskiej drużyny zdecydowanie wymagała profesjonalnego działania. Na podstawie decyzji FSNT NOT, powołano zespól ds.  POL – Skills, pod kierunkiem Ewy Daras, który w końcu 2009r, rozpoczęto procedury formalne w postaci rejestracji i przygotowanie drużyny narodowej do udziału EuroSkills2010 w Lizbonie. Przez ponad rok zespól koordynował na poziomie krajowym przygotowania drużyny, konsultował się z ekspertami i firmami oraz zdobywał brakujące fundusze od sponsorów konkurencji. Ważny elementem było przygotowanie, indywidualnego dla każdej konkurencji, wyposażenia uczestników w narzędzia i ubrania BHP oraz stroje reprezentacji narodowej – wymagane przez organizatora.

 

W oparciu o analizę branży budowlanej przez stowarzyszenie PSG (sponsora) i uzyskanych doświadczeniach w udziale w finale w Rotterdamie, FSNT NOT przygotowało w 2009r wniosek o zatwierdzenie przez zarząd Euroskills nowej konkurencji pod nazwą Montaż Suchej Zabudowy (DWS), która miała zostać próbnie wprowadzona na kolejnych finałach Euroskills 2010.

 

7.2 SYNTETYCZNE DANE O ORGANICAJI FINAŁU):

 • 27 krajów uczestniczących
 • 52 zawody, 31 konkurencji w 6 domenach
 • Udział 500 zawodników
 • Udział 800 sędziów
 • Udział 2000 wolontariuszy zaangażowanych w organizację
 • Rozegrano łącznie 9000 godzin zawodów
 • Przeznaczona powierzchnia – 50 000 m ² na terenie Lisbonie- EXPO Intern. Fair
 • Ilość odwiedzających Portugalii i Hiszpanii wyniosła 60 000 osób

 

W dniach 9-12 grudniu 2010r. w Lizbonie przygotowano kolejną edycje konkursu, której gospodarzem była Portugalia, a organizatorem imprezy został Instytut Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (IEFP) w Portugalii oraz Skills Portugal, będąca członkiem WorldSkills International oraz EuroSkills. Dla EuroSkills2010 przeznaczono nowoczesny obiekt wybudowany z okazji organizacji EXPO 1998 Lisbona. Rozgrywane konkurencje rozpolowane zostały na powierzchni ponad 50 tys. m² i obejmowały 6 podstawowych domen (branż/sektorów): Sztuka użytkowa i moda, Technologia produkcji, Transport i logistyka, Technologie komunikacji, Budownictwo oraz Usługi. Należy nadmienić, iż finał konkursowy opiera się na takich wyselekcjonowanych zawodowych, dla których istnieje stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników na mobilnym rynku pracy UE. Mało popularne zawody wypadają z programu, na rzecz aktualnie innowacyjnych np. BIM, czy obsługa DRONÓW.

 

Konkurs EuroSkills2010. Konkurs był głównie przeznaczony dla absolwentów szkół zawodowych, studentów i młodych pracowników zaczynających karierę zawodową. Finał konkursu przyciągnął ponad 60 tys. Odwiedzających głównie z Portugali oraz sąsiedniej Hiszpanii, którzy mogli obserwować 3 dniowy przebieg i rywalizację zawodników w konkretnych umiejętnościach tzw. „na żywo”. Konkurować można było w konkurencjach zawodowych, począwszy od tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, po przez zawody budowane (1/3 wszystkich konkurencji) jak np. stolarstwo czy murarstwo, po zawody związane z innowacyjnymi technologiami, takie jak: mechatronika, robotyka czy projektowanie stron internetowych.

 

Należy zaznaczyć, że w wyselekcjonowanych sektorach konkursy finałowego Zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w twardych warunkach konkurencyjności, a w szczególności koncentrowali się na jakości wykonywanych prac cząstkowych po przez planowanie i  organizacje, oraz precyzyjne posługiwanie się narzędziami i obsłudze nowoczesnych maszyn i urządzeń, w ramach technologii przewidzianych w TEST PROJECT dla każdej rozgrywanej konkurencji. Jednocześnie wykonywanie prac konkursowych wymaga od uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych, które znacznie wykraczają poza zakres podstawy programowej w kształceniu ustawicznym. Z tego powodu eliminacje krajowe służą do wyłonienia wybitnych lub rzeczywiście najlepszych uczniów/absolwentów szkól zawodowych, czy zwycięzców lokalnych konkursów.

 

Należy zaznaczyć bardzo ważnym elementem procesu przygotowania zawodnika do udziału w konkursach – na każdym poziomie kształcenia formalnego -w postaci praktycznych szkoleń organizowanych przez ekspertów reprezentujących producentów urządzeń, narzędzi i stosowanych materiałów podstawowych i pomocniczych. Celem dwustronnej współpracy jest stosowanie najnowocześniejszych technologii i materiałów w każdej konkurencji, przy sprawdzonych w branżach gospodarczych praktycznych procedurach i standardach zawodowych. Liczni sponsorzy generalni i branżowi m.in.: władze miasta Lizbony, Instytut Turystyczny, Cisco Systems, Siemens, Festo, AutoEuropa, ElectroPortugali wielu innych jako producenci; surowców, materiałów, narzędzi i urządzeń wsparli organizację tej imprezy od strony merytorycznej (konsultacje i szkolenia) i finansowej.

 

Poza zawodami konkursowymi, stanowiącymi główny nurt imprezy w Lizbonie, program przewidywał również warsztaty, seminaria, wystawy i spotkania oraz dużą ilość stoisk poświęconych problematyce zawodowej dla młodzieży, w tym promocji wiedzy i nauki. Lizbona  była idealnym miejscem spotkań głównych europejskich instytucji edukacyjnych z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ludzi biznesu i przemysłu, menadżerów, szkoleniowców, nauczycieli. W trakcie imprezy można było skorzystać z warsztatów i cykli seminariów, podanych dla przykładu padania obszaru dzień, takich jak:

 

Należy podkreślić, iż z poza Europy, zgłoszona została drużyna Australii i Kanady, głównie po to, aby zapoznać się z warunkami uczestnictwa w nowo wprowadzonych konkurencjach oraz warunkami technicznymi w tym przeznaczonych i zatwierdzonych maszyn i urządzeń. Najliczniejszą drużyną na EuroSkills2010 była reprezentacja gospodarzy – drużyna Skills Portugal oraz WorldSkills Turkey (ca 90 osób)

 

7.3 UDZIAŁU POLSKIEJ REPREZENRTACJI W EUROSKILLS, Lisboa 2010

Kolejne uczestnictwo polskiej drużyny w finale było oparte na uprzednio już zdobytych pionierskich doświadczeniach w 2008r. W poł. 2010 nastąpiła selekcji i zatwierdzenie imienne uczestników. Potem rozpoczęto szkolenia branżowe dla członków drużyny narodowej składającej się:

 • 5 zawodników – w 3 konkurencjach: Florystyka (Floryst), Montaż Suchej Zabudowy (Installor DW), Ciesielstwo Bud. (Cieśla Bud.)
 • 3 ekspertów w powyższych konkurencjach
 • 5 obserwatorów technicznych w innych konkurencjach, gdzie nie startowali Polscy

Inauguracja konkursu EuroSkills 2010, Lizbona

Od lewej: Ewa Daras (NOT), Krzysztof Baranowski (PSG), I Radca Bogdan Zagrobelny, WPHI Ambasady RP w Lizbonie,
Prezes WorldSkills Europe Mr. Jos de Goey (The Netherlands)

SKŁAD I REZULTATY POLSKIEJ DRUŻYNY UCZESTNICZĄCEJ W EUROSKILLS 2010

Drużyna Florystów w składzie: Tomek Kuczyński i Zygmunt Sieradzan zdobyła brązowy medal,

Drużyna Montażu Suchej Zabudowy w składzie: Łukasz Cegielski i Michał Weber zdobyła – srebrny medal.

Reprezentant w drużynie międzynarodowej w Ciesielstwie budowlanym – Ariel Opanowicz – uzyskał medal doskonałości.

 

Dzięki wysiłkowi Skills Poland włożonemu w okresie przygotowawczym oraz zaangażowania i odpowiedzialnej pracy naszych ekspertów i partnerów, uzyskano wybitny wynik przez pionierska druzynę. Mała, pod względem liczebności, 5 osobowa drużyna, uzyskała poważne rezultaty, gdyż zdobyła tyle medali, w ilu startowała konkurencjach. Świetna forma zawodników i wspaniała atmosfera sprawiły, że rywalizacja była zacięta i emocjonująca, ale choć stawka była wysoka, nie chodziło wyłącznie o wygraną.

Członkowie Drużyny Narodowej

Montaż suchej zabudowy – Łukasz Cegielski i Michał Weber, srebrny medal.

Ciesielstwo budowlane – Ariel Opanowicz  

Warto zaznaczyć, że podstawowy kosztorys konkursu EuroSkills2010 wyniósł 16,5 mln Euro. Holandia, gospodarz poprzedniej edycji EuroSkills2008, przygotowała 46 osobową drużynę, której budżet organizacyjny wyniósł 4,5 ml Euro. Natomiast przygotowanie polskiej drużyny oraz związane z tym koszty zostały pokryte wyłącznie przez sponsorów: Polskie Stowarzyszenie Gipsu (Knauf, Lafarge, Rygips, Norgips), Szkołę Florystyczną Małgorzaty Niskiej, Henkel, DeltaPlus (Panoply, Venitex), Magma, KG Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) oraz FSNT-NOT.

 

Na uwagę zasługuje fakt wprowadzenia i przygotowania nowej konkurencji „Dry Wall System”, przez stronę polską. Specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Gipsu na czele z mgr inż. Pawłem Kocemba, który opracował kompleksowy projekt nowej konkurencji w postaci; Technical Outline (procedury i wymagania wykonania) i Test Project Dotyczył on przygotowania; stanowiska konkursowego, szczegółowego przebiegu konkurencji, wykazu materiałów i narzędzi, oraz kryteriów ocen cząstkowych prac konkursowych. Po raz pierwszy przygotowano stanowiska dla 4 drużyn z; Francji, Polski, Portugalii i Cypru. Konkurencja spotkała się z dużym zainteresowaniem i została wysoko oceniona przez organizatora. Na tej podstawie zatwierdzono ją jako stały element kolejnych edycji EuroSkills. Po latach ograniczono wielkość powierzchni przeznaczonej na stanowiska konkursowe oraz przyjęto dodatkowe elementy pracy konkursowej w postaci tynku lub/i sztukaterii.

 Florystyka – Tomek Kuczyński i Zygmunt Sieradzan, brązowy medal.

Jedną z ciekawszych konkurencji była kompleksowa budowa domu, czyli prace zespołu budowlanego (4+1) składającego się z; murarza, glazurnika, cieśli budowlanego, dekarza oraz kierownika brygady. W tej międzynarodowej drużynie Polskę reprezentował Ariel Opanowicz (OHP), który uzyskał ważne wyróżnienie. Z uwagi na wysokie koszty związane z przeprowadzeniem tej konkurencji, nie została ona trwale zachowana w kolejnych finałach.

 1. PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI 2011 – 2017.

 

FSNT NOT posiadała ograniczone fundusze i nie posiadała wolnych środków na profesjonalną i cykliczna realizacje projektu udziału POLSKIEJ drużyny narodowej w konkursach międzynarodowych – World Skills. Dodatkowo, wysokie roczne opłat składek od narodowych organizacji członkowskich, komplikowały sprawę.

Dla zachowania ciągłości uczestnictwa oraz znając formy działalności innych organizacji narodowych skupionych w EUROSKILLS, od 2009 podjęto szerokie działania i konsultacje zmierzające do powołania Narodowej Organizacji Umiejętności „Skills Poland”. Opierając się na przykładach podobnych organizacji w innych krajach, które działają od lat w wielu krajach UE, poszukiwano wsparcia i finansowania. Jednak w wielu wypadkach głównie zasilane tej działalności opiera się na funduszach państwowych. Zorganizowane spotkanie przez NOT, w poł 2010 r. z prawie 20 organizacjami, zmierzało do powołania celowej FUNDACJI. Niestety zakończyło się fiaskiem. Ministerstwo edukacji narodowej nie było w wygenerować funduszy na opłacenie narodowych składek członkowskich oraz nie dokonano nominacji krajowej instytucji, która mogła by uzyskać status formalnego reprezentanta narodowego. W tych warunkach i realiach NOT powoli zaprzestał działalności na tym polu w 2011r. a bark obecność Polski w strukturze EuroSkills stał się faktem.

 1. UDZIAŁ PSG w KONKURSIE V4 W BUDAPESZCIE – w ramach narodowych eliminacji Węgier do finału w EUROSKILLS BUDAPESZT 2018

Sekretarz PSG uzyskał zaproszenie od organizacji węgierskiej od udziału w konkursie V4 dla Konkurencji Montażu Suchej Zabudowy w 2016 w Budapeszcie, stanowiącym element sprawdzianu organizacyjnego eliminacji narodowych i przygotowania gospodarzy-Węgrów do finałowej imprezy w Budapeszcie 2018. Po zakończeniu konkursu finansowanego z funduszy UE powstał raport 20106/2017, który stanowi dodatkowy załącznik.

Prowadzone wysiłki niewielkiej grupy entuzjastów, zaangażowanych w uczestnictwo Polski w konkursie EuroSkills, nie rokowały dalszej nadziei – bez realnego wsparcia rządu. Tal jak to ma miejsce w większości krajów UE, powoływane organizacje działają w oparciu o rozwiązania systemowe, wspierane przez ministerstwa, czyli skarb państwa.

W przypadku doświadczeń polityki rządu Węgier w postaci członkostwa w Euroskills od kilu lat i przyznanie organizacji konkursu finałowego w Budapeszcie, na początku 2017r Sekretarz PSG przygotował raport/notatkę z przebiegu przygotowań Węgier do organizacji Finału EurSkills w Budapeszcie 2018, którą skierował do Pani A .Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej w sprawie promocji kształcenia zawodowego w ramach konkursu międzynarodowego EuroSkills.

W tym kresie realizowano program dobrej zmiany i następowała reforma edukacji. Po analizie możliwości i strategii działania, zapadła decyzja MEN o uczestnictwie w World Skills Europe WSE) (http://worldskillseurope.org/ i nominowaniu FRSE jako narodowej organizacji realizującej ten projekt.

WYJAŚNIENIE PROCEDURY:

Aplikująca instytucja/organizacja reprezentująca kraj w WSE – powinna uzyskać od rządu – list intencyjny wystosowany przez stosowne ministerstwo kraju (MEN, Mi Pracy, itp.), w którym następuje potwierdzenie reprezentatywność i wyłączność uczestnictwa w WSE. Jednoznacznie przewidziano statutowo jedną instytucje reprezentującą dany kraj. Składka roczna jest uiszczana przez danego członka/kraj: może być to dokonane przez uczestnika lub ministerstwo. Polska jest dla WSE ważnym partnerem i dlatego delegacje Euroskills do Polski były organizowane kilkukrotnie do: FSNT NOT, Targi Poznańskie, Rzemiosło Polskie.

 1. REAKTYWACJA DZIAŁNOŚCI POLSKI

W dniu 23.03.17 FRSE rozpoczęło procedurę zgłoszenie Polski do formalnej struktury World Skill Europe (WSE). WSE, działa centralnie na zasadzie spółki, posiada zarząd i sekretariat. Instytucja ta działa na zasadzie samowystarczalności i samostanowienia. Z pełnego członkostwa wynika wiele aspektów podanych na stronie internetowej, ale główne elementy stanowi udział reprezentacji narodowych. Daje t podstawy do pozyskania funduszy od lokalnych sponsorów na przygotowanie drużyny narodowej, promowanie nowych technologii i form kształcenia praktycznego. Stały dostęp do najwyższego poziomu kształcenia zawodowego wg trendów i wymagań międzynarodowych daje możliwości aktualizacji ofert dla realnego rynku pracy. Poza uczniami/zawodnikami – eksperci/sędziowie stanowią ważny element rozwoju i kształcenia nauczycieli praktycznego zawodu. Bez ich zaangażowania i wysokiego poziomu nie ma wyników. Szczególnie ważnym jest opanowanie j. angielskiego praktycznego w formie technicznego języka branżowego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowania Polski do udziału w EuroSkills.

W dniu 19 października 2017 roku, w trakcie odbywających się w Abu Dhabi zawodów WorldSkills polskim delegatom wręczono nominację na członka organizacji. EuroSkills organizatora międzynarodowego biennale, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Praktycznie od 2008 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako reprezentant narodowy – stała się oficjalnym członkiem. Od tego momentu, FRSE pełni funkcję instytucji koordynującej przygotowania drużyny WorldSkills Poland do międzynarodowych konkursów umiejętności zawodowych podjęła szereg działań związanych z upowszechnianiem inicjatyw organizowanych w ramach WorldSkills Europe.

Worldskills International (https://www.worldskills.org/) obejmuje terytorium całego świata a finały są przemiennie organizowane co roku w zatwierdzonych krajach. W wielu krajach nominowano jedną organizację do przygotowanie reprezentacji narodowej dla obu typów finałów. W naszym przypadku MEN desygnował FRSE do realizacji tego zadania.

 1. DZIAŁANIA FRSE i POWOŁANIE DRUŻYNY NARODOWEJ W EUROSKILLS BUDAPEST 2018

Kontynentalnym odpowiednikiem konkursu WorldSkills, który w minionym roku zgromadził ponad 1300-u zawodników z 59-u państw z całego świata. W dniach 26-28 września 2018 roku w Budapeszcie rywalizować będą reprezentanci 28-u krajów członkowskich w 37-u konkurencjach. Organizatorzy przewidują udział niemalże 600-set zawodników i 100-u tysięcy widzów. Konkurs ma zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania  w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Wydarzeniu towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnieć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

            Najważniejszym przedsięwzięciem był udział polskiej drużyny w trwającym w dn. 26-28 września konkursie EuroSkills 2018 w Budapeszcie, w którym udział wzięło niemalże sześciuset zawodników reprezentujących łącznie dwadzieścia osiem państw z całej Europy. Wydarzenie zgromadziło ponad osiemdziesiąt tysięcy widzów. Polska reprezentacja liczyła po siedmiu zawodników i ekspertów, którzy wzięli udział w siedmiu konkurencjach: ciesielstwie, florystyce, fryzjerstwie, gastronomii, mechatronice (konkurencja drużynowa), murarstwie i montażu systemów suchej zabudowy. Ponadto do udziału w zawodach zostało zakwalifikowanych dodatkowo pięciu ekspertów, których zadaniem była ocena prac konkursowych w konkurencjach: architekturę krajobrazu, obsługę gości hotelowych, obrabiarki CNC, technologię mody, technologię samochodową. Wydarzenie zostało przewidziane łącznie na dziewięć dni, tj. 22-30 września 2018. Następstwem konkursu była dedykowana konferencja podsumowująca wraz konferencja prasową odbywająca się w Warszawie, tuż po powrocie do kraju.

Uczestnictwo w finałach EuroSkills 2018 poprzedziły dwa oficjalne spotkania zawodowej kadry narodowej. W toku przygotowań do wydarzenia FRSE wzięło udział w szeregu konferencji i konkursach regionalnych w celu upowszechniania idei konkursu, m.in. w Finale Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego – Złota Kielnia, konferencji „Szkolnictwo zawodowe na poziomie europejskim” oraz towarzyszącym jej Ogólnopolskim Konkursie o „Złoty Grzebień” oraz „Bursztynową Pomadkę”, X Ogólnopolskim Konkursie Fantazji Fryzjerskiej „GALAKTYCZNY BLASK”, konferencji „Young Worker’s Day” podczas Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Krakowie, III Międzynawowym i IX Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerskim w Olsztynie, Finale X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, finale konkursu „Young Car Mechanic” organizowanym przez Inter Cars. Ponadto zespół WorldSkills Poland był obecny wraz z stoiskiem promocyjnym przy okazji konferencji regionalnych i branżowych organizowanych przez FRSE.

            Dążąc do możliwie największego spectrum odbiorców korzystano zarówno z wewnętrznych jak i zewnętrznych kanałów komunikacji.  W przypadku pierwszej grupy użyto: stron, newsletterów, czasopism prowadzonych i wydawanych przez FRSE. W odniesieniu do zewnętrznych mediów reportaże, audycje oraz artkuły o konkursie EuroSkills i udziale polskiej reprezentacji znalazły się, m.in. w: Polskim Radiu, TVP (telewizja regionalna i programy śniadaniowe), Dzienniku Gazecie Prawnej.

W kontekście przygotowania zawodników do konkursu zawiązano współprace z:

 1. instytucjami, np.: ORE, Związek Rzemiosła Polskiego, PARP, Kuratoria Oświaty;
 2. organizacjami oraz uczelniami wyższymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie krajowych olimpiad zawodowych zwalniających, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, z egzaminu potwierdzającego kompetencje zawodowe, np.: Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.
 3. Stowarzyszeniami i szkołami skupiające wokół siebie ekspertów z poszczególnych zawodów, tj.: Stowarzyszeniem Florystów Polskich, Stowarzyszeniem Polski Gips, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Państwowymi Szkołami Budownictwa w Gdańsku, Zespołem Szkół Gastronomicznych w Gorzowie;
 4. przedstawicieli firm prywatnych, np.: DMG MORI Polska, Wienerberg, PPG Deco Polska, Lincoln Electric, Festool Polska.

            Za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji złożyła jednocześnie wniosek o przyjęcie do organizacji WorldSkills International, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez odbywające się w październiku 2018 roku w Amsterdamie  Zgromadzenie Ogólne. W związku z faktem uczestnictwa polskiej drużyny w konkursie WorldSkills Kazań 2019 podjęto kroki w celu wyłonienia zawodników biorących udział w poszczególnych konkurencjach.

 • Promocja i upowszechnianie EuroSkills

            W celu dotarcia do jak najszerszego spectrum odbiorców na przełomie października
i listopada 2017 roku rozpoczęto działania upowszechniające oraz promujące inicjatywę. Podjęte kroki miały skierować uwagę środowiska naukowego, biznesowego oraz trzeciego sektora, tj. stowarzyszeń i organizacji branżowych na konkurs umiejętności zawodowych oraz spowodować ich kompilację celem wyłonienia najlepszych zawodników i ekspertów.          Informacja o konkursie została rozpowszechniona, m.in. poprzez:

– oficjalny komunikat o naborze na stronie FRSE;

– newsletter FRSE;

– promocję inicjatywy w trakcie trwania konferencji, wydarzeń organizowanych przez FRSE, bądź w których FRSE uczestniczyło, np.: konferencje regionalne, konferencje branżowe, spotkania informacyjne dla beneficjentów, Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych;

– budowę bazy kontaktów ze środowiskiem współpracującym ze szkolnictwem zawodowym, m.in. beneficjentami programu Erasmus czy dotychczasowymi partnerami FRSE;

– udział i promocję EuroSkills podczas regionalnych i ogólnopolskich turniejów umiejętności zawodowych.

W ramach podjętych działań do współpracy zaproszono:

 1. instytucje, np.: ORE, Związek Rzemiosła Polskiego, PARP, Kuratoria Oświaty;
 2. organizacje oraz uczelnie wyższe odpowiedzialne za przeprowadzenie krajowych olimpiad zawodowych zwalniających, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  z egzaminu potwierdzającego kompetencje zawodowe, np.: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej
  w Grudziądzu, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Łódzka;
 3. stowarzyszenia i szkoły skupiające wokół siebie ekspertów z poszczególnych zawodów, tj.: Stowarzyszenie Florystów Polskich, Stowarzyszenie Polski Gips, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Instytut Technologii Eksploatacji-PIB w Radomiu, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku
  w Gdańsku, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie;
 4. przedstawicieli firm prywatnych, np.: DMG MORI Polska, Wienerberg, PPG Deco Polska.

12.2 BUDOWANIE BAZY EKSPERTÓW I ZAWODNIKÓW

Efektem działań promocyjnych było stworzenie bazy liczącej przeszło 80-sięciu przedstawicieli instytucji, szkół, uczelni wyższych, organizacji oraz sektora prywatnego. Spośród nich wybrano najlepszych ekspertów w uprzednio wybranych branżach.  Po zewnętrznych i wewnętrznych konsultacjach podjęto decyzje o zgłoszeniu na EuroSkills 2018 uczestników w następujących konkurencjach:

 • – florystyka;
 • – fryzjerstwo;
 • – gastronomia;
 • – mechatronika;
 • – murarstwo;
 • – tynkarstwo i sucha zabudowa;
 • – stolarstwo (konkurencja pokazowa).

Ponadto, Polska skorzysta z możliwości przysługującej państwom członkowskim jaką jest wysłanie sędziów w pozostałych kategoriach konkursowych, w których dostrzeżono potencjał w kontekście przygotowań do kolejnych odsłon zawodów.

            Dla kandydatów na ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych ideą EuroSkills FRSE zorganizowało otwarte spotkania informacyjne mające przybliżyć zasady i specyfikę wydarzenia. Pierwsze z nich odbyło się 27 listopada, a udział w nim wzięli zagraniczni trenerzy należący do  EuroSkills, drugie 15 grudnia. Wraz z postępem procesu rekrutacji oraz budowaniem bazy kontaktów chęć współpracy jako eksperci potwierdziło 15 osób. Zostały one zapoznane ze standardami konkursu, specyfikacją dla poszczególnych konkurencji oraz ogólnymi zasadami wynikającymi z przyjętych zobowiązań.

            W odniesieniu do posiadanych kompetencji branżowych oraz językowych, a także uwzględniając dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów na ekspertów zarekomendowaliśmy przyjęcie poniższych kandydatur:

 1. kategoriach, w których rywalizować będą reprezentanci Polski:
 2. Karolina Ładyżyńska-Skrzypek – konkurencja: florystyka
 3. Iwona Niemczewska – konkurencja: gotowanie
 4. Michał Grązka – konkurencja: mechatronika
 5. Katarzyna Snuszka – konkurencja: murarstwo
 6. Krzysztof Baranowski – konkurencja: tynkarstwo i systemu suchej zabudowy
 7. Piotr Dołżyc – konkurencja: fryzjerstwo
 8. Sajmon Kęsy – ciesielstwo
 1. w kategoriach, w których Polska reprezentacja nie będzie brała udziału w tym roku, ale rokują nadzieje do udziału w przyszłych latach:
 2. Marcin Berta – konkurencja: obrabiarki CNC
 3. Ewa Fodczuk – konkurencja: technologia mody
 4. Michał Walczak – konkurencja: obsługa recepcji hotelowej
 5. Robert Rydzewski – konkurencja: technika samochodowa
 6. Urszula Poniatowska – konkurencja: architektura krajobrazu.

Jednocześnie FRSE, we współpracy z innymi organizacjami, poszukiwała zawodników

o największych umiejętnościach i doświadczeniu w podobnych konkursach na poziomie krajowym bądź międzynarodowym, którzy mogliby reprezentować Polskę w Budapeszcie. Opierając na doświadczeniach naszych partnerów, m.in.: beneficjentów programu Erasmus, Stowarzyszenia Florystów Polskich, Komitetu Głównego Turnieju „Złota Kielnia” oraz kandydatów na ekspertów mających praktykę na podobnych turniejach wyłoniliśmy następujących zawodników:

 1. Sylwia Leszczyńska – konkurencja: florystyka
 2. Maciej Pisarek – konkurencja: gastronomia
 3. Mateusz Dąbrowski /Przemysław Krasnodębski – konkurencja: mechatronika
 4. Bartosz Trocha – konkurencja: murarstwo
 5. Dawid Grodzki – konkurencja: tynkarstwo i systemu suchej zabudowy
 6. Robert Stachowski – konkurencja: fryzjerstwo
 7. Tymoteusz Dubiński – ciesielstwo
 • PRZYGOTOWANIA DO TURNIEJU W BUDAPESZCIE

            Po wyłonieniu ekspertów i zawodników przeprowadzono pierwsze, szczegółowe spotkania z każdą grupą zawodową reprezentującą Polskę w Budapeszcie. Szereg spotkań pozwolił na ustalenie indywidualnego dla każdej konkurencji toku przygotowań oraz zapoznanie się materiałami niezbędnymi do uczestnictwa w EuroSkills. Obecnie, zadaniem ekspertów przewidzianym na najbliższy czas jest przygotowanie planu treningowego opartego o test project każdej konkurencji, aktywność na forum, na którym przygotowane są przewidywane zadania konkursowe i stworzenie sztabu trenerskiego dostosowanego do potrzeb poszczególnych zawodników. Następnym planowanym krokiem jest organizacja spotkania uwzględniającego udział całej kadry, którego istotną kwestią będzie odpowiednie przygotowanie zawodników pod kątem nie tylko merytorycznym, ale również psychologicznym.

 • SKILLSPOLAND – PERSPEKTYWY DLA ROZWOJU

            W ciągu ostatnich kilku miesięcy przedstawiciele FRSE intensywnie szukali optymalnych rozwiązań, które ugruntują rolę konkursów umiejętności zawodowych w Polsce i przykładem państw z dłuższą praktyką w organizacji WorldSkills, staną się platformą dla synergii instytucji publicznych, placówek oświatowych i przedsiębiorców w zakresie szkolnictwa. Poniżej przedstawiono listę wydarzeń, w których specjaliści FRSE uczestniczyli w charakterze prelegenta/obserwatora:

WYDARZENIE

Miejsce

Data

ORGANIZATOR

Program Finału Centralnego XLVII Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Poznań

1-2 lutego

Ogólnopolskie  Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej  i Kultury Fizycznej  w  Grudziądzu oraz MPT

X Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej
GALAKTYCZNY BLASK

Warszawa

20 marca 2018

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich
i Kosmetycznych
nr 22

konferencja „Young Worker’s Day

Kraków

22 marca 2018

Polska Izba Przemysłu Skórzanego

III Międzynarodowy
 i IX Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski

Olsztyn

22 marca 2018

Zespół Szkół  Ekonomiczno-Handlowych

Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Łódź

4 kwietnia 2018

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce,

Instytut Geografii Miast i Turyzmu U.Łódzkiego

Konkurs Young Car Mechanic

Poznań

5 kwietnia 2018

I

nterCars

XIV Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów o Bursztynowy Grzebień

Gdańsk

13 kwietnia 2018

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

W ich trakcie dyskutowano o możliwościach i potencjale tkwiącym w konsolidacji dotychczas odbywających się praktycznych konkursów, a przyszłymi eliminacjami do EuroSkills. Rozwijanie regionalnych czy ogólnopolskich zawodów to kolejny, integrujący etap. Dla organizatorów poszczególnych wydarzeń SkillsPoland wydaje się obiecującą perspektywą dla rozwoju i promocji szkolnictwa zawodowego w Polsce.

            Podobny model jest stosowany, m.in. w Finlandii. Polska reprezentacja w skład, której wchodził specjalista FRSE, eksperci z branży fryzjerskiej oraz mechatronicznej oraz zawodnicy w konkurencji: mechatronika wzięła udział w cyklicznie odbywającym się krajowym konkursie umiejętności zawodowych Taitaja. Konkurs stanowił sposobność do konfrontacji poziomu i umiejętności zawodników, którzy sprawdzić się mogli w międzynarodowej rywalizacji. Nasi eksperci natomiast mieli okazję zaznajomić się ze specyficzną oceną zadań konkursowych, ich konstrukcją, zapleczem oraz infrastrukturą potrzebną do organizacji wydarzeń o tak dużej skali, a także zdobyć cenne wskazówki od bardziej doświadczonych sędziów z innych krajów. Udział w Taitaji to cenne doświadczenie, a rozwiązania wypracowane przez SkillsFinland stanowią modelowe rozwiązanie, a także rekomendacje dla Polski przy organizacji kolejnej edycji konkursu.

Po zatwierdzeniu uczestnictwa Polski w WORLD SKILL EUROPE, FRSE rozpoczęło procedurę 2017/2018 przygotowania polskiej drużyny na finały w Budapeszcie w 2018r. Na podstawie dokonanych konsultacji z polskimi organizacjami branżowymi oraz przedstawicielami firm dokonano wyboru strategicznych konkurencji finałowych. W I poł. 2018 nastąpiła selekcji i zatwierdzenie imienne uczestników wraz z desygnowanymi ekspertami branżowymi. Potem rozpoczęto szkolenia branżowe dla członków drużyny narodowej składającej się:

 

WYKAZ KONKURENCJI, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI POLSCY REPREZENTANCI:

 • Florystyka (Floryst),
 • Gastronomia (Cooking)
 • Montaż Suchej Zabudowy (Installor DW),
 • Murarstwo (Brick Layer),
 • Konstrukcje dachowe (pokaz dla 4 reprezentacji)

oraz

KONKURENCJE z UCZESTNICTWEM JEDYNIE POLSKICH EKSPERTÓW/SĘDZIÓW

 • Mechanika samochodowa
 • Operator CNC
 • Projektowanie odzieży
 • Projektowanie terenów Zielonych

HARMONOGRAM PRAC UCZESTNICZACYCH EKSPERRÓW

EuroSkills 2018 Budapeszt, 23-30 września 2018

 

23 września

godzina

miejsce

uwagi

Lot Warszawa-Budapeszt

Transport do hotelu

15.10-16.35

lotnisko Chopina/ lotnisko Liszta


24 września

godzina

miejsce

uwagi

Mandatory Assesment&New Expert Training

10.00-12.30

Hungexpo, Workshop Area

This training is organised in each skills workshop area. It is conducted only per skill.

Spotkania ekspertów na stanowiskach

12.30-17.30

Hungexpo, Workshop Area

 

spotkanie ekspertów podsumowanie dnia

19.00

Mercure Budapest Korona,


25 września

godzina

miejsce

uwagi

COMPETITOR FAMILIARISATION /  H&S BRIEFING / FAIRNESS & TRANSPARENCY CHECK.

8.30-15.00

Hungexpo

to attend (or at least part of) the COMPETITOR FAMILIARISATION /  H&S BRIEFING / FAIRNESS & TRANSPARENCY CHECK. This is so that your Experts are aware of this as well, especially seeing as you’re a new member that’s participating.  Also your Experts can possibly help the Workshop Managers out with the setup of the competition areas for their competitors].

OPENING CEREMONY

18.30-22.00

Papp László Sportaréna,


26 września

godzina

miejsce

 

1 dzień zawodów

8.30-16.00

Hungexpo

 

Assessment & CIS

17.00-20:0027 września

godzina

miejsce

 

2 dzień zawodów

8:30-16.00

Hungexpo


Assessment & CIS

17.00-21:0028 września

godzina

miejsce

uwagi

3 dzień zawodów

8:45-15.00

Hungexpo

 

Ocena (assessment & CIS)

16.00-22.00

Hungexpo, Workshop Area


29 września

godzina

miejsce

uwagi

Podsumowanie oceny

8.30-12.00

Hungexpo, Workshop Area


Ceremonia zamknięcia

 

19.30-21.30, Papp László Budapest, Sportaréna

         

 

WorldSkills Poland poszukuje młodych, zdolnych zawodowców, którzy pojadą z reprezentować Polskę w Graz podczas EuroSkills2020!

KOLEJNA EDYCJA PRZENIESIONA NA 06 -10.01.2021

Masz wybitnych uczniów w wieku 18 – 24 lata – zgłoś ich do konkursu EuroSkills.

Światowe konkursy umiejętności zawodowych to możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych i sprawdzenie swoich umiejętności poprzez rywalizację z najlepszymi zawodowcami na całym świecie. To również doskonała okazja do współpracy z przyszłymi pracodawcami oraz poznania najwybitniejszych specjalistów w kilkudziesięciu branżach środowiska naukowego i biznesowego.

Konkurs EuroSkills odbywa się w sześciu obszarach zawodowych:

 • technologia informacji i komunikacji
 • technologia budownictwa, usługi społeczne i osobiste
 • produkcja i inżynieria
 • sztuka i moda
 • transport i logistyka

Pełna lista konkurencji zaplanowanych na EuroSkills 2020 dostępna jest tutaj

Napisz: worldskillspoland@frse.org.pl